rdx token
 
 

Przechowalnia rowerów

REGULAMIN I CENNIK PRZECHOWALNI ROWERÓW SALONU ROWEROWEGO RODEX

1. W a r u n k i  p r z e c h o w y w a n i a  r o w e r ó w:

* Rowery powierzone Salonowi Rowerowemu Rodex są przechowywane w obiektach należących do firmy RODEX. Obiekty te są ogrzewane, monitorowane, zabezpieczone alarmem antywłamaniowym oraz ubezpieczone od następstw losowych.
* Pełną odpowiedzialność za rowery powierzone do przechowania przez zleceniodawców ponosi firma Rodex.
* Opłatę za przechowanie roweru zleceniodawca uiszcza w momencie zawarcia umowy. Przechowalnia Salonu Rowerowego RODEX nie zwraca pieniędzy, jeśli zleceniodawca odbiera rower przed upływem okresu przechowywania.
*
Zleceniodawca zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście potwierdzić odbiór roweru z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
* Odbiór roweru następuje na podstawie pisemnego zlecenia przechowania roweru, sporządzonego przez pracownika firmy Rodex w trzech egzemplarzach (oryginał otrzymuje zleceniodawca).
* W przypadku zagubienia w/w dokumentu, zleceniodawca musi się okazać dowodem osobistym, lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
* Rower powierzany przechowalni Salonu Rowerowego Rodex MUSI BYĆ CZYSTY, aby właściwie ocenić jego stan techniczny.
* Do przechowalni są przyjmowane tylko rowery pozbawione akcesoriów, tj. liczników, koszy, fotelików, pompek, bidonów, dodatkowego oświetlenia, itp. (zleceniodawca musi je zdemontować przed pozostawieniem roweru w przechowalni).

2. O k r e s y  p r z e c h o w y w a n i a  i  c e n y:

* Przechowalnia Salonu Rowerowego Rodex przechowuje rowery w okresie jesienno-zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca. Opłata - 5 zł za każdy pełny miesiąc i 3 zł za okres do 15 dni.
* Poza sezonem jesienno-zimowym (1kwietnia – 31 października) opłata wynosi 8 zł za każdy miesiąc i 5 zł za okres do 15 dni.
* W przypadku nieodebrania roweru w terminie określonym w zleceniu, dodatkowo zostanie naliczona kwota za każde 15 dni następnego, rozpoczętego miesiąca, wg w/w cennika.
* Na życzenie klienta możemy odebrać lub dostarczyć odpłatnie rower pod wskazany przez zleceniodawcę adres. Koszt transportu do klienta w granicach administracyjnych miasta Radom wynosi 25 zł

3. S e r w i s  p o  o k r e s i e  p r z e c h o w a n i a:

* Prowadzimy odpłatny przedsezonowy przegląd rowerów powierzonych przechowalni. Cena promocyjna - 30 zł. Przegląd obejmuje: pompowanie kół, regulację hamulców, regulację przerzutki przedniej i tylnej, sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych.
* Prowadzimy także przegląd obejmujący w/w czynności, a uzupełniony o czyszczenie i smarowanie piast, elementów napędu (wolnobieg + łańcuch) oraz konserwację wkładu suportu. Cena promocyjna - 60 zł.

4. I n f o r m a c j e  d o d a t k o w e

* Każdy rower w przechowalni posiada swoją kartę informacyjną zawierającą: model, dane właściciela, szacunkową wartość, opis ważniejszych komponentów, stan techniczny.
* Adres przechowalni Salonu Rowerowego Rodex Ul. Wierzbicka 26/44 26-612 Radom
* Godziny otwarcia: w sezonie jesienno-zimowym (od 1 listopada do 31 marca) od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, sobota nieczynne; poza sezonem jesienno-zimowym (1kwietnia – 31 października) od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, sobota godz. 10-14.

     *         *          *

ZLECENIE PRZECHOWANIA ROWERU W PRZECHOWALNI
SALONU ROWEROWEGO RODEX

Imię i nazwisko zleceniodawcy:
................
Seria i nr dow. osobistego/prawa jazdy i tel. zleceniodawcy: ...........

Rower:
- szacunkowa wartość: ........... 
- widelec/damper: ................
- przerzutka przód/tył: ..........
- korba: ..............................
- manetki: ..........................
- hamulce: ..........................

Stan techniczny i wizualny:...............

Zleceniodawca pozostawia rower na okres:
* zleceniodawca odbierze rower w Salonie RODEX (wpisać TAK lub NIE) 
* zleceniodawca zleca dostarczenie roweru na adres ............ za dodatkową opłatą 25 zł.

Tydzień przed datą odbioru zleceniodawca jest zobowiązany telefonicznie poinformować Salon Rowerowy RODEX o chęci odebrania roweru (tel. 531599583, 509933284).

Zleceniodawca, przed odbiorem roweru, zleca serwisowi RODEX przegląd obejmujący:
* pompowanie kół, regulację przerzutek i hamulców, dokręcenie połączeń śrubowych - cena promocyjna 30 zł
* pompowanie i centrowanie kół, reg. przerzutek i hamulców, dokręcenie połączeń śrubowych, czyszczenie i smarowanie piast, smar. wkładu suportu cena promocyjna 60 zł.

Nieodebranie roweru z przechowalni wiąże się z dodatkową opłatą określoną w regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i cennikiem przechowalni rowerów Salonu Rowerowego RODEX.

Data i podpis zleceniodawcy

Podpis pracownika RODEX